โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 10
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 3 4 4 3 1 30
ร้อยละ 6.67 % 8.89 % 8.89 % 6.67 % 2.22 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 6 7 5 4 1 40
ร้อยละ 9.52 % 11.11 % 7.94 % 6.35 % 1.59 % 63.49 %

63 : 6 , 7 , 5 , 4 , 1 , 40...9.52 , 11.11 , 7.94 , 6.35 , 1.59 , 63.49 = 23 : 36.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51%

Powered By www.thaieducation.net