โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 2 1 2 0 7
ร้อยละ 33.33 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 7 8 0 1 28
ร้อยละ 2.22 % 15.56 % 17.78 % 0.00 % 2.22 % 62.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 7 9 9 2 1 35
ร้อยละ 11.11 % 14.29 % 14.29 % 3.17 % 1.59 % 55.56 %

63 : 7 , 9 , 9 , 2 , 1 , 35...11.11 , 14.29 , 14.29 , 3.17 , 1.59 , 55.56 = 28 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net