โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 19
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 4.00 % 8.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 0 9 3 8 73
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 9.38 % 3.13 % 8.33 % 76.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 6 3 4 29
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 13.33 % 6.67 % 8.89 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 2 17 7 14 121
ร้อยละ 3.01 % 1.20 % 10.24 % 4.22 % 8.43 % 72.89 %

121 : 4 , 0 , 11 , 4 , 10 , 92...3.31 , 0.00 , 9.09 , 3.31 , 8.26 , 76.03 = 29 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11%

Powered By www.thaieducation.net