โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 4 4 6 10
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 14.81 % 14.81 % 22.22 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 10 7 14 17 44
ร้อยละ 4.17 % 10.42 % 7.29 % 14.58 % 17.71 % 45.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 5 4 7 9 14
ร้อยละ 2.50 % 12.50 % 10.00 % 17.50 % 22.50 % 35.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 6 17 15 25 32 68
ร้อยละ 3.68 % 10.43 % 9.20 % 15.34 % 19.63 % 41.72 %

123 : 5 , 12 , 11 , 18 , 23 , 54...4.07 , 9.76 , 8.94 , 14.63 , 18.70 , 43.90 = 69 : 56.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 58.28%

Powered By www.thaieducation.net