โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 1 4 3 15
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 3.70 % 14.81 % 11.11 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 10 7 14 17 44
ร้อยละ 4.17 % 10.42 % 7.29 % 14.58 % 17.71 % 45.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 5 4 7 9 13
ร้อยละ 5.00 % 12.50 % 10.00 % 17.50 % 22.50 % 32.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 8 17 12 25 29 72
ร้อยละ 4.91 % 10.43 % 7.36 % 15.34 % 17.79 % 44.17 %

123 : 6 , 12 , 8 , 18 , 20 , 59...4.88 , 9.76 , 6.50 , 14.63 , 16.26 , 47.97 = 64 : 52.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83%

Powered By www.thaieducation.net