โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 1 1 0 0 24
ร้อยละ 21.21 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 5 3 13 1 0 71
ร้อยละ 5.38 % 3.23 % 13.98 % 1.08 % 0.00 % 76.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 36
ร้อยละ 6.25 % 10.42 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 15 9 18 1 0 131
ร้อยละ 8.62 % 5.17 % 10.34 % 0.57 % 0.00 % 75.29 %

126 : 12 , 4 , 14 , 1 , 0 , 95...9.52 , 3.17 , 11.11 , 0.79 , 0.00 , 75.40 = 31 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71%

Powered By www.thaieducation.net