โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 20
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 6 9 10 0 0 77
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 75.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 38
ร้อยละ 6.25 % 4.17 % 6.25 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 14 15 3 0 135
ร้อยละ 6.18 % 7.87 % 8.43 % 1.69 % 0.00 % 75.84 %

130 : 8 , 12 , 12 , 1 , 0 , 97...6.15 , 9.23 , 9.23 , 0.77 , 0.00 , 74.62 = 33 : 25.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16%

Powered By www.thaieducation.net