โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 15 14 0 0 0 0
ร้อยละ 51.72 % 48.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 23 16 13 19 13 16
ร้อยละ 23.00 % 16.00 % 13.00 % 19.00 % 13.00 % 16.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 18 15 15 0 0 0
ร้อยละ 37.50 % 31.25 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 56 45 28 19 13 16
ร้อยละ 31.64 % 25.42 % 15.82 % 10.73 % 7.34 % 9.04 %

129 : 38 , 30 , 13 , 19 , 13 , 16...29.46 , 23.26 , 10.08 , 14.73 , 10.08 , 12.40 = 113 : 87.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 90.96%

Powered By www.thaieducation.net