โรงเรียนบ้านคุยเชือก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 9 4 4 0 1 34
ร้อยละ 17.31 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 1.92 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 9 4 5 1 1 44
ร้อยละ 14.06 % 6.25 % 7.81 % 1.56 % 1.56 % 68.75 %

64 : 9 , 4 , 5 , 1 , 1 , 44...14.06 , 6.25 , 7.81 , 1.56 , 1.56 , 68.75 = 20 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net