โรงเรียนบ้านคุยเชือก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 4 3 5 0 1 37
ร้อยละ 8.00 % 6.00 % 10.00 % 0.00 % 2.00 % 74.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 1 1 47
ร้อยละ 6.45 % 4.84 % 9.68 % 1.61 % 1.61 % 75.81 %

62 : 4 , 3 , 6 , 1 , 1 , 47...6.45 , 4.84 , 9.68 , 1.61 , 1.61 , 75.81 = 15 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19%

Powered By www.thaieducation.net