โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 17
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 9 0 5 0 0 42
ร้อยละ 16.07 % 0.00 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 10 2 8 0 0 59
ร้อยละ 12.66 % 2.53 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 20 4 16 0 0 118
ร้อยละ 12.66 % 2.53 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %

79 : 10 , 2 , 8 , 0 , 0 , 59...12.66 , 2.53 , 10.13 , 0.00 , 0.00 , 74.68 = 20 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net