โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 48
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 65
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 90.28 %

72 : 3 , 0 , 4 , 0 , 0 , 65...4.17 , 0.00 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 90.28 = 7 : 9.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72%

Powered By www.thaieducation.net