โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 2 3 1 2 24
ร้อยละ 13.51 % 5.41 % 8.11 % 2.70 % 5.41 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 4 4 4 3 2 112
ร้อยละ 3.10 % 3.10 % 3.10 % 2.33 % 1.55 % 86.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 1 6 2 2 34
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 12 7 13 6 6 170
ร้อยละ 5.61 % 3.27 % 6.07 % 2.80 % 2.80 % 79.44 %

166 : 9 , 6 , 7 , 4 , 4 , 136...5.42 , 3.61 , 4.22 , 2.41 , 2.41 , 81.93 = 30 : 18.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net