โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 3 2 3 2 19
ร้อยละ 12.12 % 9.09 % 6.06 % 9.09 % 6.06 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 4 5 4 3 98
ร้อยละ 4.20 % 3.36 % 4.20 % 3.36 % 2.52 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 4 3 7 3 3 30
ร้อยละ 8.00 % 6.00 % 14.00 % 6.00 % 6.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 13 10 14 10 8 147
ร้อยละ 6.44 % 4.95 % 6.93 % 4.95 % 3.96 % 72.77 %

152 : 9 , 7 , 7 , 7 , 5 , 117...5.92 , 4.61 , 4.61 , 4.61 , 3.29 , 76.97 = 35 : 23.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23%

Powered By www.thaieducation.net