โรงเรียนบ้านแห่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 15
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 2 12 0 1 47
ร้อยละ 7.46 % 2.99 % 17.91 % 0.00 % 1.49 % 70.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 8 3 13 1 1 62
ร้อยละ 9.09 % 3.41 % 14.77 % 1.14 % 1.14 % 70.45 %

88 : 8 , 3 , 13 , 1 , 1 , 62...9.09 , 3.41 , 14.77 , 1.14 , 1.14 , 70.45 = 26 : 29.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55%

Powered By www.thaieducation.net