โรงเรียนบ้านแห่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 15
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 2 12 0 1 48
ร้อยละ 7.35 % 2.94 % 17.65 % 0.00 % 1.47 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 8 3 13 1 1 63
ร้อยละ 8.99 % 3.37 % 14.61 % 1.12 % 1.12 % 70.79 %

89 : 8 , 3 , 13 , 1 , 1 , 63...8.99 , 3.37 , 14.61 , 1.12 , 1.12 , 70.79 = 26 : 29.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21%

Powered By www.thaieducation.net