โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 3 5 1 0 37
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 10.64 % 2.13 % 0.00 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 16 2 10 2 2 107
ร้อยละ 11.51 % 1.44 % 7.19 % 1.44 % 1.44 % 76.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 1 7 0 1 56
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 10.29 % 0.00 % 1.47 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 20 6 22 3 3 200
ร้อยละ 7.87 % 2.36 % 8.66 % 1.18 % 1.18 % 78.74 %

186 : 17 , 5 , 15 , 3 , 2 , 144...9.14 , 2.69 , 8.06 , 1.61 , 1.08 , 77.42 = 42 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26%

Powered By www.thaieducation.net