โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 40
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 10.64 % 2.13 % 0.00 % 85.11 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 15 2 13 1 1 108
ร้อยละ 10.71 % 1.43 % 9.29 % 0.71 % 0.71 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 3 1 11 0 1 59
ร้อยละ 4.00 % 1.33 % 14.67 % 0.00 % 1.33 % 78.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 19 3 29 2 2 207
ร้อยละ 7.25 % 1.15 % 11.07 % 0.76 % 0.76 % 79.01 %

187 : 16 , 2 , 18 , 2 , 1 , 148...8.56 , 1.07 , 9.63 , 1.07 , 0.53 , 79.14 = 39 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99%

Powered By www.thaieducation.net