โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 6 6 4 0 25
ร้อยละ 12.77 % 12.77 % 12.77 % 8.51 % 0.00 % 53.19 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 22 11 17 5 2 86
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 11.89 % 3.50 % 1.40 % 60.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 1 9 1 9 49
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 12.33 % 1.37 % 12.33 % 67.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 32 18 32 10 11 160
ร้อยละ 12.17 % 6.84 % 12.17 % 3.80 % 4.18 % 60.84 %

190 : 28 , 17 , 23 , 9 , 2 , 111...14.74 , 8.95 , 12.11 , 4.74 , 1.05 , 58.42 = 79 : 41.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 39.16%

Powered By www.thaieducation.net