โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 8 4 5 4 4 29
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 9.26 % 7.41 % 7.41 % 53.70 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 10 4 22 1 26 93
ร้อยละ 6.41 % 2.56 % 14.10 % 0.64 % 16.67 % 59.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 4 1 9 1 10 36
ร้อยละ 6.56 % 1.64 % 14.75 % 1.64 % 16.39 % 59.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 22 9 36 6 40 158
ร้อยละ 8.12 % 3.32 % 13.28 % 2.21 % 14.76 % 58.30 %

210 : 18 , 8 , 27 , 5 , 30 , 122...8.57 , 3.81 , 12.86 , 2.38 , 14.29 , 58.10 = 88 : 41.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70%

Powered By www.thaieducation.net