โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 5 2 1 0 46
ร้อยละ 0.00 % 9.26 % 3.70 % 1.85 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 9 4 12 1 1 127
ร้อยละ 5.84 % 2.60 % 7.79 % 0.65 % 0.65 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 4 8 0 0 46
ร้อยละ 7.94 % 6.35 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 73.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 14 13 22 2 1 219
ร้อยละ 5.17 % 4.80 % 8.12 % 0.74 % 0.37 % 80.81 %

208 : 9 , 9 , 14 , 2 , 1 , 173...4.33 , 4.33 , 6.73 , 0.96 , 0.48 , 83.17 = 35 : 16.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19%

Powered By www.thaieducation.net