โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 19
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 52
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 3.45 % 1.72 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 1 0 71
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 1.23 % 0.00 % 87.65 %

81 : 3 , 3 , 3 , 1 , 0 , 71...3.70 , 3.70 , 3.70 , 1.23 , 0.00 , 87.65 = 10 : 12.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35%

Powered By www.thaieducation.net