โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 19
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 43
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 5 3 3 1 0 62
ร้อยละ 6.76 % 4.05 % 4.05 % 1.35 % 0.00 % 83.78 %

74 : 5 , 3 , 3 , 1 , 0 , 62...6.76 , 4.05 , 4.05 , 1.35 , 0.00 , 83.78 = 12 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net