โรงเรียนบ้านหญ้าขาว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 9
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 4 4 6 1 1 36
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 1.92 % 1.92 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 1 1 45
ร้อยละ 10.45 % 10.45 % 8.96 % 1.49 % 1.49 % 67.16 %

67 : 7 , 7 , 6 , 1 , 1 , 45...10.45 , 10.45 , 8.96 , 1.49 , 1.49 , 67.16 = 22 : 32.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84%

Powered By www.thaieducation.net