โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 43
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 6.00 % 2.00 % 0.00 % 86.00 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 153
ร้อยละ 1.78 % 1.18 % 6.51 % 0.00 % 0.00 % 90.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 4 4 14 1 0 196
ร้อยละ 1.83 % 1.83 % 6.39 % 0.46 % 0.00 % 89.50 %

219 : 4 , 4 , 14 , 1 , 0 , 196...1.83 , 1.83 , 6.39 , 0.46 , 0.00 , 89.50 = 23 : 10.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50%

Powered By www.thaieducation.net