โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 45
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 5 3 14 0 0 145
ร้อยละ 2.99 % 1.80 % 8.38 % 0.00 % 0.00 % 86.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 7 4 16 2 0 190
ร้อยละ 3.20 % 1.83 % 7.31 % 0.91 % 0.00 % 86.76 %

219 : 7 , 4 , 16 , 2 , 0 , 190...3.20 , 1.83 , 7.31 , 0.91 , 0.00 , 86.76 = 29 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net