โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 8 2 3 0 0 80
ร้อยละ 8.60 % 2.15 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 3 5 15 0 0 149
ร้อยละ 1.74 % 2.91 % 8.72 % 0.00 % 0.00 % 86.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 31
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 13 9 21 0 0 260
ร้อยละ 4.29 % 2.97 % 6.93 % 0.00 % 0.00 % 85.81 %

265 : 11 , 7 , 18 , 0 , 0 , 229...4.15 , 2.64 , 6.79 , 0.00 , 0.00 , 86.42 = 36 : 13.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19%

Powered By www.thaieducation.net