โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 10 2 5 1 0 77
ร้อยละ 10.53 % 2.11 % 5.26 % 1.05 % 0.00 % 81.05 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 5 7 18 0 0 143
ร้อยละ 2.89 % 4.05 % 10.40 % 0.00 % 0.00 % 82.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 15 10 29 1 0 251
ร้อยละ 4.90 % 3.27 % 9.48 % 0.33 % 0.00 % 82.03 %

268 : 15 , 9 , 23 , 1 , 0 , 220...5.60 , 3.36 , 8.58 , 0.37 , 0.00 , 82.09 = 48 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

Powered By www.thaieducation.net