โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 8 3 6 1 0 72
ร้อยละ 8.89 % 3.33 % 6.67 % 1.11 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 3 3 15 0 0 153
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 31
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 12 8 25 1 0 256
ร้อยละ 3.97 % 2.65 % 8.28 % 0.33 % 0.00 % 84.77 %

264 : 11 , 6 , 21 , 1 , 0 , 225...4.17 , 2.27 , 7.95 , 0.38 , 0.00 , 85.23 = 39 : 14.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23%

Powered By www.thaieducation.net