โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 11 4 8 1 0 64
ร้อยละ 12.50 % 4.55 % 9.09 % 1.14 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 3 4 20 0 1 145
ร้อยละ 1.73 % 2.31 % 11.56 % 0.00 % 0.58 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 28
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 16 10 34 1 1 237
ร้อยละ 5.35 % 3.34 % 11.37 % 0.33 % 0.33 % 79.26 %

261 : 14 , 8 , 28 , 1 , 1 , 209...5.36 , 3.07 , 10.73 , 0.38 , 0.38 , 80.08 = 52 : 19.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74%

Powered By www.thaieducation.net