โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 82
ร้อยละ 5.32 % 0.00 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 1 1 15 0 0 154
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 90.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 36
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 7 1 25 0 0 272
ร้อยละ 2.30 % 0.33 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 89.18 %

265 : 6 , 1 , 22 , 0 , 0 , 236...2.26 , 0.38 , 8.30 , 0.00 , 0.00 , 89.06 = 29 : 10.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.82%

Powered By www.thaieducation.net