โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 14 0 8 0 0 74
ร้อยละ 14.58 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 77.08 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 1 7 18 0 0 142
ร้อยละ 0.60 % 4.17 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 34
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 16 8 30 0 0 250
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 9.87 % 0.00 % 0.00 % 82.24 %

264 : 15 , 7 , 26 , 0 , 0 , 216...5.68 , 2.65 , 9.85 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 48 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net