โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 12 1 5 0 0 79
ร้อยละ 12.37 % 1.03 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 81.44 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 5 4 12 0 0 148
ร้อยละ 2.96 % 2.37 % 7.10 % 0.00 % 0.00 % 87.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 17 6 19 0 0 263
ร้อยละ 5.57 % 1.97 % 6.23 % 0.00 % 0.00 % 86.23 %

266 : 17 , 5 , 17 , 0 , 0 , 227...6.39 , 1.88 , 6.39 , 0.00 , 0.00 , 85.34 = 39 : 14.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77%

Powered By www.thaieducation.net