โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 3 1 0 0 61
ร้อยละ 8.45 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 8 4 1 0 0 85
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 1.02 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %

98 : 8 , 4 , 1 , 0 , 0 , 85...8.16 , 4.08 , 1.02 , 0.00 , 0.00 , 86.73 = 13 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net