โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 9 11 2 9 1 34
ร้อยละ 13.64 % 16.67 % 3.03 % 13.64 % 1.52 % 51.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 10 12 3 10 1 49
ร้อยละ 11.76 % 14.12 % 3.53 % 11.76 % 1.18 % 57.65 %

85 : 10 , 12 , 3 , 10 , 1 , 49...11.76 , 14.12 , 3.53 , 11.76 , 1.18 , 57.65 = 36 : 42.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35%

Powered By www.thaieducation.net