โรงเรียนบ้านเลิงใต้ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 3 1 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 12.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 2 5 1 0 51
ร้อยละ 10.61 % 3.03 % 7.58 % 1.52 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 28
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 10 5 8 2 0 99
ร้อยละ 8.06 % 4.03 % 6.45 % 1.61 % 0.00 % 79.84 %

91 : 7 , 5 , 6 , 2 , 0 , 71...7.69 , 5.49 , 6.59 , 2.20 , 0.00 , 78.02 = 20 : 21.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16%

Powered By www.thaieducation.net