โรงเรียนบ้านเลิงใต้ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 2 5 5 8
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 8.00 % 20.00 % 20.00 % 32.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 3 5 6 8 43
ร้อยละ 4.41 % 4.41 % 7.35 % 8.82 % 11.76 % 63.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 3 3 6 6 13
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 8.82 % 17.65 % 17.65 % 38.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 9 10 17 19 64
ร้อยละ 6.30 % 7.09 % 7.87 % 13.39 % 14.96 % 50.39 %

93 : 5 , 6 , 7 , 11 , 13 , 51...5.38 , 6.45 , 7.53 , 11.83 , 13.98 , 54.84 = 42 : 45.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61%

Powered By www.thaieducation.net