โรงเรียนบ้านเลิงใต้ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 5 2 14
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 17.86 % 7.14 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 3 4 5 4 52
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 5.71 % 7.14 % 5.71 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 2 3 3 3 22
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 8.82 % 8.82 % 8.82 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 8 9 13 9 88
ร้อยละ 3.79 % 6.06 % 6.82 % 9.85 % 6.82 % 66.67 %

98 : 4 , 6 , 6 , 10 , 6 , 66...4.08 , 6.12 , 6.12 , 10.20 , 6.12 , 67.35 = 32 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net