โรงเรียนบ้านป่าเป้า (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 0
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 2 3 2 1 1 14
ร้อยละ 8.70 % 13.04 % 8.70 % 4.35 % 4.35 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 3 4 3 2 1 14
ร้อยละ 11.11 % 14.81 % 11.11 % 7.41 % 3.70 % 51.85 %

27 : 3 , 4 , 3 , 2 , 1 , 14...11.11 , 14.81 , 11.11 , 7.41 , 3.70 , 51.85 = 13 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

Powered By www.thaieducation.net