โรงเรียนบ้านหนองจิก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 0 3 1 20
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 12.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 0 7 0 2 73
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 8.24 % 0.00 % 2.35 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 3 3 93
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 6.36 % 2.73 % 2.73 % 84.55 %

110 : 4 , 0 , 7 , 3 , 3 , 93...3.64 , 0.00 , 6.36 , 2.73 , 2.73 , 84.55 = 17 : 15.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.45%

Powered By www.thaieducation.net