โรงเรียนบ้านหนองจิก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 82
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 2 0 7 2 0 99
ร้อยละ 1.82 % 0.00 % 6.36 % 1.82 % 0.00 % 90.00 %

110 : 2 , 0 , 7 , 2 , 0 , 99...1.82 , 0.00 , 6.36 , 1.82 , 0.00 , 90.00 = 11 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net