โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 3 1 1 0 17
ร้อยละ 18.52 % 11.11 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 9 9 0 0 83
ร้อยละ 4.72 % 8.49 % 8.49 % 0.00 % 0.00 % 78.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 10 12 10 1 0 100
ร้อยละ 7.52 % 9.02 % 7.52 % 0.75 % 0.00 % 75.19 %

133 : 10 , 12 , 10 , 1 , 0 , 100...7.52 , 9.02 , 7.52 , 0.75 , 0.00 , 75.19 = 33 : 24.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81%

Powered By www.thaieducation.net