โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 4 1 3 1 15
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 10 9 5 2 2 81
ร้อยละ 9.17 % 8.26 % 4.59 % 1.83 % 1.83 % 74.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 14 13 6 5 3 96
ร้อยละ 10.22 % 9.49 % 4.38 % 3.65 % 2.19 % 70.07 %

137 : 14 , 13 , 6 , 5 , 3 , 96...10.22 , 9.49 , 4.38 , 3.65 , 2.19 , 70.07 = 41 : 29.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93%

Powered By www.thaieducation.net