โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 10 1 1 1 0 11
ร้อยละ 41.67 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 66
ร้อยละ 4.94 % 2.47 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 14 3 10 1 0 77
ร้อยละ 13.33 % 2.86 % 9.52 % 0.95 % 0.00 % 73.33 %

105 : 14 , 3 , 10 , 1 , 0 , 77...13.33 , 2.86 , 9.52 , 0.95 , 0.00 , 73.33 = 28 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net