โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 4 1 2 0 12
ร้อยละ 20.83 % 16.67 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 6 3 6 2 0 65
ร้อยละ 7.32 % 3.66 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 79.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 11 7 7 4 0 77
ร้อยละ 10.38 % 6.60 % 6.60 % 3.77 % 0.00 % 72.64 %

106 : 11 , 7 , 7 , 4 , 0 , 77...10.38 , 6.60 , 6.60 , 3.77 , 0.00 , 72.64 = 29 : 27.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36%

Powered By www.thaieducation.net