โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 6
ร้อยละ 23.08 % 7.69 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 10 7 8 1 0 32
ร้อยละ 17.24 % 12.07 % 13.79 % 1.72 % 0.00 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 13 8 10 2 0 38
ร้อยละ 18.31 % 11.27 % 14.08 % 2.82 % 0.00 % 53.52 %

71 : 13 , 8 , 10 , 2 , 0 , 38...18.31 , 11.27 , 14.08 , 2.82 , 0.00 , 53.52 = 33 : 46.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 46.48%

Powered By www.thaieducation.net