โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 11
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 10 9 12 6 4 21
ร้อยละ 16.13 % 14.52 % 19.35 % 9.68 % 6.45 % 33.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 12 11 13 7 4 32
ร้อยละ 15.19 % 13.92 % 16.46 % 8.86 % 5.06 % 40.51 %

79 : 12 , 11 , 13 , 7 , 4 , 32...15.19 , 13.92 , 16.46 , 8.86 , 5.06 , 40.51 = 47 : 59.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 59.49%

Powered By www.thaieducation.net