โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 11
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 56
ร้อยละ 6.15 % 1.54 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 67
ร้อยละ 7.69 % 1.28 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 85.90 %

78 : 6 , 1 , 4 , 0 , 0 , 67...7.69 , 1.28 , 5.13 , 0.00 , 0.00 , 85.90 = 11 : 14.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10%

Powered By www.thaieducation.net