โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 3 2 2 0 35
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 7 2 4 7 2 166
ร้อยละ 3.72 % 1.06 % 2.13 % 3.72 % 1.06 % 88.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 7 5 6 9 2 201
ร้อยละ 3.04 % 2.17 % 2.61 % 3.91 % 0.87 % 87.39 %

230 : 7 , 5 , 6 , 9 , 2 , 201...3.04 , 2.17 , 2.61 , 3.91 , 0.87 , 87.39 = 29 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61%

Powered By www.thaieducation.net