โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 2 3 2 0 35
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 7.14 % 4.76 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 8 2 4 7 2 165
ร้อยละ 4.26 % 1.06 % 2.13 % 3.72 % 1.06 % 87.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 8 4 7 9 2 200
ร้อยละ 3.48 % 1.74 % 3.04 % 3.91 % 0.87 % 86.96 %

230 : 8 , 4 , 7 , 9 , 2 , 200...3.48 , 1.74 , 3.04 , 3.91 , 0.87 , 86.96 = 30 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net